Statut Fundacji Mammal

STATUT
FUNDACJI MODERN ART MEANS MODERN ARTIST LANGUAGE
z siedzibą w Warszawie
(TEKST JEDNOLITY)

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w dniu 18.03.2008r. aktem notarialnym Repertorium A nr 2660/2008 w Kancelarii Notarialnej Michała Walkowskiego w Warszawie przez Fundatorów: Marka Andrzeja Sobczyka i Małgorzatę Marię Sadowską-Sobczyk, zwanych dalej Fundatorami, działa zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.), oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć ośrodki zamiejscowe.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. Fundacja może używać skróconej nazwy Mammal.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Rozdział II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA ORAZ PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ

 

§5

Celem Fundacji jest :

1) Rozwój intelektualny społeczeństwa;

2) Wspieranie artystów oraz ich artystycznych realizacji i manifestacji;

3) Rozwój świadomości kulturalnej i artystycznej społeczeństwa zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo;

4) Rozwój różnych form aktywności twórczej i popularyzacja nowych idei w obszarze kultury i sztuki;

5) Promocja wartościowych i nowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych;

6) Prezentacja zjawisk kultury, sztuki współczesnej oraz wspieranie aktywności twórczej;

7) Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;

8) Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki;

9) Prowadzenie programów badawczych dokumentujących obszar zjawisk sztuki wizualnej, historii sztuki oraz dóbr kultury;

10) Popularyzacja miejsc swojej aktywności ze szczególnym uwzględnieniem terenów Warszawy zwłaszcza dzielnic Pragi jako miejsca inspiracji twórczej o uniwersalnym charakterze;

11) Rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską.

 

§6

Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:
1) Organizowanie wystaw, imprez artystycznych, opracowywanie publikacji, prowadzenie działalności wydawniczej oraz inne formy promocji artystów i wydarzeń
dotyczących kultury i sztuki w kraju i za granicą;

2) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie sztuk wizualnych i innych obszarów aktywności kulturalnej;

3) Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;

4)  Promocję nowych zjawisk w kulturze i przedsięwzięć artystycznych oraz popularyzację nowych idei z obszaru kultury i sztuki;

5) Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji naukowych oraz innych tego typu przedsięwzięć, dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej;

6) Prowadzenie badań naukowych i dokumentacyjnych dotyczących kultury i sztuki;

7) Gromadzenie dokumentacji i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką;

8) Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

9) Udzielanie finansowej i rzeczowej pomocy twórcom i instytucjom prowadzącym lub wspierającym działalność artystyczną i kulturalną;

10) Udostępnianie i upowszechnianie informacji z obszarów kultury, sztuki, historii sztuki i nauki poprzez Internet i najnowsze technologie informatyczne;

11) Pomoc w organizacji i finansowaniu programów stypendialnych dla twórców;

12) Wspieranie i finansowanie projektów zagospodarowania terenów poprzemysłowych;

13) Kolekcjonowanie dzieł sztuki;

14) Rozwijanie własnej działalności artystycznej.

§7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucjizbieżną z jej celami.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje oraz przystępować do istniejących spółek prawa handlowego i  stowarzyszeń.

3. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, w szczególności stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji

 

§8

Dla realizacji celów określonych w § 5 Statutu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w ramach stosowanych zezwoleń, Fundacja może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych kierunkach działania i innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, państwowymi, społecznymi i prywatnymi oraz osobami fizycznymi, we wszystkich  formach dopuszczalnych prawem.

 

§9

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania świadczeń finansowych i rzeczowych oraz stypendiów i nagród przyznawanych przez Fundację zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 10

Majątek założycielski Fundacji wynosi 2 500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych wniesiony przez Fundatorów w gotówce.

§ 11

Dochody Fundacji mogą być używane na realizację wszelkich działań podejmowanych przez Fundację, chyba że ofiarodawcy lub Zarząd Fundacji – postanowią inaczej. 

 

§ 12

Dochodami Fundacji są: 

1) darowizny, zapisy i spadki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych; 

2) subwencje i dotacje osób prawnych;

3) dobrowolne opłaty;

4) odsetki bankowe;

5) wpływy z ruchomości i nieruchomości nabytych przez Fundację w trakcie jej działania;

6) wpływy z imprez i zbiórek publicznych oraz konkursów, widowisk i aukcji;

7) przekazane przez osoby fizyczne części podatku dochodowego;

8) dywidendy z udziałów i akcji oraz dochody z innych papierów wartościowych;

9) dochody z działalności gospodarczej.

§ 13

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji oraz na koszty własne prowadzonej działalności.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14

Wprowadza się zakazy dotyczące:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  "osobami bliskimi”. 

2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 15

1. Organami Fundacji są: Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

2. W stosunkach między Fundacją a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Fundację reprezentują Fundatorzy. 

3. W sytuacji gdy jeden z Fundatorów jest jednocześnie członkiem Zarządu, Fundację w stosunkach z takim członkiem Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza. 

 

§ 16 a

1. Rada Nadzorcza jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu. 

2. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Nadzorcza nie podlega Zarządowi. 

3. Rada Nadzorcza może składać się z 3 do 5 członków. 

4. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Fundatora. 

5. Członkami Rady Nadzorczej mogą zostać tylko osoby, które:

a) nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

6. Z zastrzeżeniem ustępu 4 powyżej Fundator może zostać członkiem Rady Nadzorczej.

7. Każdy z Fundatorów może odwołać członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 

§ 16 b

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem, 

2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

3) opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd,

4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

5) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 16 c

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 17 a

Zarząd Fundacji.

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i dwóch członków.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatorów.

3. Każdy z Fundatorów może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.

4. Każdy z Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 17 b

1.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

1) Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji.

2) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

3) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

4) Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.

5) Powoływanie Biur Regionalnych Fundacji, działających poza jej siedzibą.

6) Powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.

7) Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków  przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.

8) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji.

§ 17 c

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 17 d

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są: 

1.Samodzielnie Prezes Zarządu;

2.Dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu; jeden członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach pisemnie udzielonego przez Zarząd umocowania.

§ 18

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja składa sprawozdanie z działalności ministrowi do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 18 ust. 2 Statutu jest udostępniane do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji. 

 

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 19

1. Na działalność gospodarczą Fundacji mogą być przeznaczone środki z majątku Fundacji oraz dochody Fundacji. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacza się 1 100,00 - zł /słownie: jeden tysiąc sto złotych/ z dotychczas zgromadzonego majątku. Działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą, służącą dla pozyskania środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności  statutowej. Dochód z działalności gospodarczej będzie służył wyłącznie dla realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. 

3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

§ 20

Przedmiotem działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności Fundacji może być :

01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 

11.02.Z Produkcja win gronowych

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.24.Z Produkcja tapet

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana polegająca na produkcji artystycznych wyrobów użytkowych. 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach polegająca na sprzedaży artystycznych wyrobów użytkowych.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana polegająca na dokumentowaniu, udostępnianiu i przetwarzaniu danych z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury i mediów.

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana polegająca na działalności w zakresie nauk humanistycznych i sztuki. 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane polegające na edukacji w zakresie sztuki i nauk humanistycznych. 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację polegająca na organizacji warsztatów, seminariów, wykładów, szkoleń w zakresie nauk humanistycznych i sztuki. 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

 

Działalnością nieodpłatną Fundacji jest: 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej polegające na organizacji plenerów, warsztatów, jednorazowych i cyklicznych imprez w przestrzeni publicznej. 

91.01.B Działalność archiwów  

91.02.Z Działalność muzeów 

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana polegająca na organizacji wystaw, koncertów, wydarzeń artystycznych.

 

§ 21

Na podstawie uchwały Zarządu, Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa  handlowego i cywilnego oraz obejmować, nabywać i zbywać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego, w jednoosobowych spółkach skarby państwa oraz funduszach powierniczych.

 

Rozdział VI
ZMIANA CELÓW LUB STATUTU FUNDACJI. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ . LIKWIDACJĄ FUNDACJI

 

§ 22

Zmiana Statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji

 

§ 23

1. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele tożsame, lub zbliżone z celami Fundacji. 

 

§ 24

 
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach  określonych przez zainteresowane strony.  

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 25

 

W wypadku śmierci jednego z Fundatorów przewidziane w niniejszym Statucie kompetencje Fundatora realizuje Rada Fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatora. 

 

§ 26

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu  spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 27

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
.......................................................
.....................................................